Σχετικά με το έργο

Το έργο GREENMOBILITY επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την αστική πράσινη κινητικότητα. Η βιώσιμη κινητικότητα είναι ένα από τα αναδυόμενα θέματα της εποχής μας και μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Οι μεταφορές, γενικά, συμβάλλουν στις υψηλότερες εκπομπές CO2, εκτός από τον τομέα της ενέργειας, και συνδέονται με πολλές άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική, οικονομική και κοινωνική διάσταση της αειφορίας.

Η Ε.Ε. έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα αλλαγής στον τομέα και μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας έχει θέσει το σχέδιο για αυτή τη μετασχηματιστική αλλαγή. Το GREENMOBILITY θα χρησιμοποιήσει τις ικανότητες βιωσιμότητας που προσδιορίζονται στο έγγραφο GreenComp για να προετοιμάσει μαθήματα κατάρτισης που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που προωθούν τρόπους σκέψης, σχεδιασμού και δράσης με ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και φροντίδα για τον πλανήτη μας και τη δημόσια υγεία. Το έργο θα έχει ως στόχο να υποστηρίξει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη διαμόρφωση συστημικών και κριτικά σκεπτόμενων ατόμων που νοιάζονται για το παρόν και το μέλλον του πλανήτη μας.

Η μικτή μάθηση θα χρησιμοποιηθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα προετοιμαστούν δίνοντας στους συμμετέχοντες μεγαλύτερη ευελιξία να προσαρμόσουν τις μαθησιακές τους εμπειρίες. Το έργο θα προσφέρει κατάρτιση και εργαλεία σχετικά με όλους τους εκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα από την ηλικία και το μορφωτικό τους επίπεδο, και σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο τυπικό, μη τυπικό και άτυπο. Μέσω όλων των διαφορετικών δραστηριοτήτων το έργο GREENMOBILITY φιλοδοξεί να επιτρέψει αλλαγές συμπεριφοράς όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συναναστρέφονται στον αστικό χώρο.

Καινοτομία

Η καινοτομία του έργου έγκειται στην επιλογή καινοτόμων διδακτικών εργαλείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για κατάρτιση. Αυτό σημαίνει ότι το έργο περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο κύκλο κατάρτισης, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες τόσο των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και των εκπαιδευτών/εκπαιδευτών ενηλίκων, προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητές τους όσον αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα μέσω καινοτόμων, μαθητοκεντρικών και ιδιαίτερα ελκυστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων που θα ανοίξουν το δρόμο για το μέλλον.

Επιπλέον, το έργο μέσω της χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας θα ενθαρρύνει τη δια βίου μάθηση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων μάθησης, θα επιτρέπει τον καθορισμό μαθησιακών στόχων, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται σχετικά με την αστική πράσινη κινητικότητα στο δικό τους χρόνο και ρυθμό.

 

Το GREENMOBILITY θα χρησιμοποιήσει τις ικανότητες βιωσιμότητας που προσδιορίζονται στο έγγραφο GreenComp για να προετοιμάσει μαθήματα κατάρτισης που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που προωθούν τρόπους σκέψης, σχεδιασμού και δράσης με ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και φροντίδα για τον πλανήτη μας και τη δημόσια υγεία. Τέλος, η διαδικτυακή συνεργατική πλατφόρμα θα ενσωματώσει καινοτόμα χαρακτηριστικά με στόχο την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και τη δημιουργία πρωτοβουλιών με στόχο την προώθηση και την προσαρμογή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Επιπλέον, θα δημιουργήσει έναν αξιόπιστο χώρο όπου οι τοπικές και δημόσιες αρχές θα χρησιμοποιούν για να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες, με θέμα την πράσινη κινητικότητα, είτε για σκοπούς δημόσιας διαβούλευσης είτε για να ακούσουν για συγκεκριμένες προκλήσεις και να σημειώσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της κινητικότητας, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος των μεταφορών στις πόλεις και τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Άλλοι στόχοι του έργου GREENMOBILITY είναι:

empty
Ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που προωθούν τρόπους σκέψης, σχεδιασμού και δράσης με ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και φροντίδα για το περιβάλλον

Το έργο θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη κινητικότητα ως έναν από τους τομείς με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ε.Ε. και φιλοδοξεί ότι οι άνθρωποι θα προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν στην καθημερινή τους ζωή σε μια πιο βιώσιμη επιλογή, που θα βοηθήσει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Προώθηση υπεύθυνης δράσης και τόνωση της προθυμίας για ανάληψη ή απαίτηση δράσης σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Έχοντας την κατανόηση και τις δεξιότητες, οι άνθρωποι θα είναι πιο αποφασιμένοι να αναλάβουν δράση όσον αφορά το θέμα αυτό με στόχο την αλλαγή σε τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων επιτυχημένων δράσεων θα τους εμπνεύσει να υιοθετήσουν τη μεταφορά και την αναπαραγωγή τέτοιων ιδεών και έτσι να πολλαπλασιάσουν τον αντίκτυπο του έργου.

Να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να ξεπεράσουν τη γνωστική ασυμφωνία που προέρχεται από τη γνώση ενός θέματος αλλά από την έλλειψη της δυνατότητας να δράσουν.

Θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή ιδεών και την οργάνωση πρωτοβουλιών, για παράδειγμα για την προώθηση και ενθάρρυνση της κατάρτισης στην ποδηλασία στις πόλεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν να ποδηλατούν σε μια πολυσύχναστη πόλη και να μάθουν τους κανόνες κυκλοφορίας ή για την υποστήριξη του carpooling με τη διοργάνωση βραδινών εκδηλώσεων για το προξενιό σε γείτονες. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα φέρει στον ίδιο χώρο τις τοπικές και δημόσιες αρχές και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος δημόσιας διαβούλευσης για έργα που σχετίζονται με την αστική κινητικότητα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να μοιράζονται τη γνώμη και τις ιδέες τους.

Διάδοση της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι πολίτες ότι πρόκειται για ένα βήμα προς μια πιο ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Η Πράσινη Συμφωνία είναι μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για να καταστεί η οικονομία της ΕΕ βιώσιμη και να δημιουργηθούν βιώσιμες βιομηχανίες και μεταφορές, χωρίς να μείνει κανείς πίσω. Το GREENMOBILITY θα υποστηρίξει τη χρήση καινοτόμων πρακτικών για να καταστήσει τους ανθρώπους πραγματικούς φορείς της αλλαγής όσον αφορά την πράσινη κινητικότητα.

Ομάδες-στόχοι

Το έργο GREENMOBILITY εφαρμόζεται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συμπερασματικά, οι ομάδες-στόχοι αφορούν κυρίως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου, καθώς και τη μεγαλύτερη δυνατή συνέχιση, αναπαραγωγή και μεταφορά του έργου, σχεδόν όλες οι δραστηριότητες θα είναι ανοικτές σε κάθε άτομο που ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη θεματική. Στην αρχή του έργου θα πραγματοποιηθεί χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών για την οπτική απεικόνιση όλων των ατόμων και των οργανώσεων που μπορούν να επηρεάσουν και να επηρεαστούν από το έργο και πώς συνδέονται μεταξύ τους.

Κάθε πρόσθετος οργανισμός που δεν περιλαμβανόταν αρχικά στον παρακάτω κατάλογο θα αποτελέσει επίσης στόχο μέσω των δραστηριοτήτων του έργου.

Πανεπιστήμια και κολέγια, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού και των διοικητικών υπαλλήλων.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και ΜΚΟ που εργάζονται στους τομείς που σχετίζονται με την πράσινη κινητικότητα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τοπικοί και δημόσιοι φορείς που εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με την πράσινη κινητικότητα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.